Zásady ochrany osobných údajov


Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom NRSR č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a európskym nariadením č. 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation).

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť HT Development s.r.o., so sídlom: Odborárska 23, 831 02 Bratislava , IČO: 51418304, prevádzkovateľ internetovej stránky www.byvajte.eu prehlasuje, že spracováva osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona č.18/2018 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 známym ako GDPR

AKÉ ÚDAJE SA ZHROMAŽĎUJÚ?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme získať meno a priezvisko, adresu, telefónny a mailový kontakt.

PREČO SA TIETO ÚDAJE ZHROMAŽĎUJÚ?

Pre realizáciu obchodnej transakcie s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje. Tieto údaje získavame prostredníctvom kontaktného formulára, emailom alebo telefonicky.

AKÉ SÚ ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES?

Kompletné informácie o súboroch cookies si môžete prečítať na stránke: Zásady používania súborov cookies.

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR – 2016/679)

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je HT Development s.r.o., so sídlom: Odborárska 23, 831 02 Bratislava , IČO: 51418304, internetovej stránky www.byvajte.eu (ďalej len: „prevádzkovateľ”).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

HT Development s.r.o.

info@byvajte.eu

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Účelom spracovania osobných údajov je:

výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť

zasielanie oprávnených obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. VAŠE PRÁVA

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR

právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR

právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR

právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

právo odvolať súhlas so spracovaním údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom zákazníckom účte

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

VI. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na: zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odosielaním internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.